Ngày 03 tháng 5

St. Pope Alexander I
(105-115)

Người Roma và là môn đệ của Plutarch. Lên ngôi Giáo Hoàng năm 105 và là Giáo Hoàng thứ  6 kế vị Thánh Phêrô. 

Việc xử dụng nước phép pha với muối trong Giáo Hội, tại tư gia và việc chỉ định Bánh Thánh phải được làm bằng bánh không men. Phần "Qui pridie" (Hôm trước ngày chịu nạn...) trước khi truyền Phép được thêm vào Lễ Qui Roma được phát xuất từ triều đại ngài.

Triều đại của ngài dưới thời cấm cách đạo của hoàng đế Trajan, ngài chịu tử đạo ngày 3 tháng 5 năm 115 tại Via Nomentana, Rome. Thánh tích của ngài được chuyển về Freising miền Bavaria, nước Đức năm 834.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)