Ngày 25 tháng 7

St. Christopher
(250)

Saint ChristopherMột nhân vật danh tiếng nhưng về lịch sử không mấy chắc chắn được coi là quan thầy những người lái xe và khách bộ hành. Năm 1970, thánh Christopher không còn được đặt vào niên lịch phụng vụ nữa.

Thánh Christopher được tôn kính vào thế kỷ thứ V ở Tiểu Á, sau lan rộng đến Tây phương. Theo tương truyền tên của người là Offero sinh hạ tại Canaan. Tên của người có nghĩa là “mang Chúa Giêsu” do từ một huyền thoại: Vốn làm người đưa sang sông, một hôm người vác qua sông một em bé nặng đến có thể quỵ xuống dưới sức nặng, đứa bé không ai khác là Chúa Hài Nhi cầm quả địa cầu. 

Người đã chết tử đạo tại Licia vào năm 250 dưới thời cấm cách đạo của Decius. Là một trong 14 vị thánh hằng giúp đỡ giáo hữu (the fourteen Holy Helpers).

Câu chuyện đưa đến sự tôn kính người như quan thầy của những lính bắn nõ, người khiêng vác đồ ngoài chợ, thợ nện đá và người buôn hoa trái. Tại Orne (Pháp) hàng năm có một cuộc hành hương lớn kính thánh Christopher, chủ nhật sau 25 tháng 7 có một nghi thức làm phép xe hơi. 

* có nhiều vị thánh mang tên Chistopher như thánh Chistopher Cordoue tử đạo năm 852.

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR.)
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)