Ngày 12 tháng 11

St. Emilien Cogolla
(474-574)

St Emilien CogollaThánh nhân là một người chăn chiên sống ẩn tu gần Burgos. Giám Mục Giáo phận Terragone trao chức linh mục và trao cho người trông coi một họ đạo. Nhưng người lại đem tất cả của nhà thờ xứ bố thí cho kẻ nghèo. Đức Giám Mục lấy lại xứ đạo trao cho người khác cai quản và người trở về tu xá trong núi sống đời ẩn sĩ. 

Một vị thánh quan thầy của Tây Ban Nha. 

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR.)