Ngày 16 tháng 2

St. Onésimus
(90)

Saint OnesimusLà đồ đệ của Thánh Phaolô. Onésine là nô lệ của một người tên là Philemon, có lẻ là trưởng giáo của một cộng đoàn địa phương. 

Anh ăn trộm của chủ, trốn về La Mã gặp thánh Phaolô đang bị cầm tù. Phaolô làm cho Onésine trở lại đạo, gửi anh về lại cho chủ và xin ông tha thứ. Câu chuyện được ghi lại trong thư Phaolô gửi cho Philemon 1:8-14 (Tiểu Á)

Về lâu sau, có tương truyền cho rằng Phaolô đã đặt Onésine làm giám mục và chết tử đạo tại La Mã năm 90.

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR.)