Giáo triều Roma (Roman Curia)

1 Phủ Quốc Vụ Khanh

2 Các Thánh bộ
2.1 Thánh Bộ Giáo lý Đức tin
2.2 Thánh Bộ Giáo hội Đông phương
2.3 Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích
2.3.1 "Vox Clara" Committee
2.4 Thánh Bộ Phong Thánh
2.5 Thánh Bộ Giám mục
2.6 Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc 
2.7 Thánh Bộ Giáo sĩ 
2.8 Thánh Bộ Tu sĩ 
2.9 Thánh Bộ Giáo dục Công giáo

3 Các tòa án
3.1 Tòa Ân giải Tối cao 
3.2 Tối cao Pháp viện 
3.3 Tòa Thượng thẩm 

4 Các Hội đồng Giáo hoàng
4.1 Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân
4.2 Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Hợp nhất Kitô hữu
4.2.1 Ủy ban đặc trách về quan hệ với người Do Thái
4.3 Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình
4.4 Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hoà bình
4.5 Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm
4.6 Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ cho người Di dân và Du mục
4.7 Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ cho nhân viên Y tế
4.8 Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích Văn bản Giáo luật
4.9 Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại Liên tôn
4.9.1 Ủy ban đặc trách về quan hệ các tín hữu Hồi giáo
4.10 Hội đồng Giáo hoàng về Văn hoá
4.11 Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội
4.12 Hội đồng Giáo hoàng về Tái Truyền giảng Phúc Âm

5 Các ủy ban
5.1 Ủy ban Tòa Thánh về Di sản Văn hóa của Giáo hội
5.2 Uỷ ban Giáo hoàng về Khảo cổ học
5.3 Ủy ban Giáo Hội Thiên Chúa "Ecclessia Dei"
5.4 Ủy ban Tòa Thánh về Thánh Kinh
5.5 Ủy ban Thần học Quốc tế
5.6 Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ La Tinh
5.7 Ủy ban Tòa Thánh về Hội nghị Thánh Thể Quốc tế
5.8 Pontifical Committee of Historical Sciences

5.9 Ủy ban Giáo Hoàng đặc trách về thành phố Vatican

6 Các văn phòng
6.1 Văn phòng Quản lý Tông Tòa
6.2 Hồng Y Đoàn
6.3 Văn phòng Quản trị Tài sản Tông Tòa
6.3.1 Financial Information Authority
6.4 Văn phòng Kinh tế Tòa Thánh

7 Các phòng phụ trợ
7.1 Fabric of St. Peter
7.2 Văn Phòng Từ Thiện của Đức Thánh Cha
7.3 Văn Phòng Đặc Trách về Lao Động của Tòa Thánh
7.4 Phòng Quản gia Giáo hoàng
7.5 Văn Phòng Đặc Trách Các Vấn Đề Nội Chính cho Đức Giáo Hoàng
7.5.1. Pontifical Musical Chorus of the Sistine Chapel
7.6 Văn Phòng Thống Đốc Thành phố Vatican
7.7 Văn Phòng Đặc Trách Các Lễ Nghi Phụng Vụ của Đức Giáo Hoàng
7.8 Phòng Báo chí Toà Thánh
7.9. Phòng Thống kê Trung ương
7.10 Văn Phòng Peregrinatio ad Petri Sedem
7.11 Vatican Film Library

8 Các Thượng Hội đồng Giám mục

9. Các Viện Trực Thuộc Tòa Thánh
9.1 Viện Lưu Trữ Mật của Vatican
9.2 Thư Viện Tông Đồ Vatican

10. Văn Phòng Báo Chí Vatican
11. Tuần Báo Người Quan Sát Viên Rôma
12. Nhà Xuất Bản Vatican
13. Đài Phát Thanh Vatican
14. Trung Tâm Truyền Hình Vatican (CTV)

15. Pontifical Lateran University
16. Pontifical North American College
17. Pontifical Urbaniana University

18. Vatican Museums

19. Các Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng
19.1 Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học
19.2 Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học Xã Hội
19.3 Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Sự Sống
19.4 Pontifical Ecclesiastical Academy

20. Đội cận vệ Thụy Sĩ

21. House of St. Martha

22. Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ Giêrusalem

23. VCTĐ Gioan Laterano

24. VCTĐ Thánh Phêrô
25. VCTĐ Thánh Phaolô Ngoại Thành
26. VCTĐ Đức Bà Cả

Giáo triều Roma là một hệ thống các cơ quan điều hành trung ương, được Đức Giáo hoàng trao quyền để phục vụ tại thành Vatican và Giáo hội hoàn vũ.

Từ thế kỷ IV, hệ thống này mới chỉ là Văn phòng Chưởng ấn Toà Thánh, có nhiệm vụ soạn thảo và tống đạt các sắc chỉ, văn thư quan trọng. Sau dần dần phát triển thành những uỷ ban đặc biệt do các vị hồng y và giám chức đứng đầu. Từ giữa thế kỷ XVI, giáo triều có hình thức gần giống như ngày nay.

Từ năm 1963, Đức Giáo hoàng Paulus VI ra lệnh nghiên cứu việc tổ chức lại giáo triều. Sau 4 năm làm việc, ngài ban hành Tông hiến Regimini Ecclesiae Universae (18-8-1967) để cải tổ giáo triều. Đức Giáo hoàng Joannes Paulus II cũng ban hành tông hiến Pastor Bonus (28-6-1988), để điều chỉnh lại một vài điểm trong việc cải tổ này. Từ ngày 1-3-1989, Giáo triều Roma gồm Phủ Quốc Vụ Khanh, 9 bộ, 3 toà án, 12 hội đồng14 văn phòng. Các bộ được coi là cơ quan điều hành, toà án là cơ quan tư pháp, hội đồng là cơ quan cổ vũ, còn văn phòng là cơ quan phục vụ chuyên môn. (Tên các cơ quan và người phụ trách được ghi theo Niên giám của Tòa Thánh).

1. Phủ Quốc Vụ Khanh (Secretariat of State)

Cardinal Tarcisio Bertone

Tgm Dominique MambertiTgm Giovanni Angelo Becciu

Msgr. Ettore Balestrero Msgr. Peter Brian Wells

Quốc Vụ Khanh: Hy. Tarcisio Bertone, SDB

Thường vụ (Sostituto): Tgm. Giovanni Angelo Becciu
Assessor: Msgr. Peter Brian Wells

Ngoại giao: Tgm. Dominique Mamberti
Undersecretary: Msgr. Ettore Balestrero
Delegate for Pontifical Representations: Archbishop Luciano Suriani
Head of Protocol: Msgr. Fortunatus Nwachukwu

Địa chỉ: Secretariat of State, Palazzo Apostolico, 00120 Vatican City .  

Phủ Quốc Vụ Khanh có nhiệm vụ hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong các sinh hoạt liên hệ tới Giáo hội toàn cầu. Phủ có 2 phân bộ: Thường vụ và Ngoại giao.

Bộ Thường vụ lo các công việc hàng ngày của Toà Thánh, liên kết các hoạt động của giáo triều, chuẩn bị các văn kiện của Đức Giáo hoàng, điều hành các cơ quan truyền thông báo chí của Tòa Thánh và Văn phòng Thống kê Trung ương.

Bộ Ngoại giao lo về các quan hệ với các chính quyền dân sự, cỗ võ các mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia, và giữ liên lạc với tất cả các ngoại giao đoàn, và các sứ vụ ngoại giao của Tòa Thánh. Bộ cũng còn xử lý đến những vấn đề thời sự nóng bỏng và các hoạt động của Tòa Thánh trên bình diện quốc tế.

Vị thứ trưởng của Bộ là Đức Ông Pietro Parolin đã từng đến Việt Nam nhiều lần để thương thuyết với chính phủ cộng sản Việt Nam trong việc bổ nhiệm các Đức Giám Mục và việc điều hành Giáo Hội tại quê nhà.

2. Các Thánh Bộ của Tòa Thánh (Congregations)

Bằng việc hiểu như là các bộ phận (dicasteria) thì các thánh bộ, tòa án, hội đồng và văn phòng, gọi chung là Văn Phòng Tòa Thánh (Apostolic Camera), Văn Phòng Quản Trị các Tài Sản của Tòa Tông Đồ (Apostolic See), hay Tổng Trưởng Đặc Trách Các Vấn Đề Kinh Tế (Prefecture of Economic Affairs) của Tòa Thánh. Thì những bộ phận này, xét về mặt pháp lý, đều có tầm quan trọng như nhau. Liên kết với các học viện của Giáo Triều Rôma chính là Tổng Trưởng Đặc Trách Các Vấn Đề Nội Chính (Prefecture of the Papal Household) và Văn Phòng Đặc Trách Việc Cử Hành Các Lễ Nghi Phụng Vụ của Đức Giáo Hoàng.

2.1. Bộ Giáo lý Đức tin
(Congregation for the Doctrine of the Faith)

Card William Joseph Levada Tgm Luis Ladaria Ferrer, SJ

Tổng trưởng: Hy. William Joseph Levada
Tổng thư ký: Tgm. Louis Ladaria Ferrer, SJ
Undersecretary: Msgr. Damiano Marzotto Caotorta

Địa chỉ: Piazza del S. Uffizio 11, 00193 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.33.57; 06.69.88.34.13
Fax: 06.69.88.34.09

Chức năng chính của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin là nhằm cổ võ và bảo vệ học thuyết của đức tin và luân lý Công Giáo trên khắp thế giới, và những vấn đề có liên quan tới bất kỳ một khía cạnh nào của đức tin hay luân lý. Để hoàn thành chức năng cổ võ học thuyết, Thánh Bộ hổ trợ cho các cuộc nghiên cứu, để làm gia tăng thêm sự hiểu biết về đức tin, và để tìm ra một lời giải đáp theo đúng ánh sáng và tinh thần của đức tin đối với những câu hỏi mới được nêu ra từ những phát triển của khoa học và nền văn hóa nhân loại. Thánh Bộ cũng còn trợ giúp cho các Đức Giám Mục, cho dẫu ở cấp độ cá nhân hay tập thể tại các công hội, trong việc thực thi chức năng mà các Ngài được tín thác và trao phó như là những người thầy giảng dạy đích thực hoặc như là những người vị tiến sĩ của đức tin mà các Ngài phải có trách nhiệm bảo vệ và cổ võ tính xác thực và nguyên vẹn của đức tin. 

Thánh Bộ này sẽ khiển trách và từ chối những học thuyết nào chống lại các nguyên tắc của đức tin sau khi đã qua sự trình thuật lại từ các Đức Giám Mục vùng. Thánh Bộ sẽ nghiên cứu các sách vở có liên hệ và nếu cần, sẽ đưa ra lời qưở trách sau khi tác giả được thông báo và có cơ hội để tự bảo vệ chính mình, hoặc là sau khi vị Giám Mục (Ordinary) đã được báo trước. Thánh Bộ cũng còn xem xét bất cứ mọi điều nào có liên quan đến “đặc quyền của đức tin” để xem đó có đúng theo luật và thực tế không. Thánh Bộ có thẩm quyền đưa ra những lời phê bình, chỉ trích về những lỗi có liên quan đến đức tin theo đúng các qui phạm (norms) của một tiến trình bình thường. Thánh Bộ bảo vệ các giá trị của Phép Bí Tích Hòa Giải. Tùy theo tính chất của vấn đề mà Thánh Bộ sẽ hành động một cách tương xứng theo đúng các thủ tục về pháp lý hay hành chánh. Bộ này liên hệ có trách nhiệm điều hành Uỷ ban Giáo hoàng về Thánh kinh và Uỷ ban Thần học.

2.2. Bộ Giáo hội Đông Phương
(Congregation for the Oriental Churches)

Card Leonardo SandriArch Cyril Vasil, SJ

Tổng trưởng: Hy. Leonardo Sandri
Thư ký: Tgm. Cyril Vasil S.J.
Undersecretary: Mons. Maurizio Malvestiti
Thành viên: Các thượng phụ giáo chủ của Giáo hội Đông Phương và các tổng giám mục trưởng.

Địa chỉ: Palazzo del Bramante, Via della Conciliazione 34, 00193 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.42.82
Fax: 06.69.88.43.00

Thánh Bộ này xem xét tới những vấn đề, hoặc là có liên quan tới con người hoặc là các vấn đề, có liên quan tới các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương. Thánh Bộ xử lý tất cả mọi vấn đề hoặc là có liên quan tới con người hoặc có liên quan tới kỷ luật hay các nghi lễ của các Giáo Hội Đông Phương, ngay cả khi vấn đề được trộn lẫn bởi điều kiện tự nhiên của sự vật hoặc bởi những người có liên hệ theo nghi lễ La Tinh. Lãnh hạt hoạt động của Thánh Bộ vốn bao gồm chủ yếu là những người Kitô giáo theo nghi lễ Đông Phương mà thôi. Ngay cả trong lãnh hạt của La Tinh, Thánh Bộ cẩn thận giám sát các tín hữu của các nghi lễ Đông Phương và hướng dẫn họ về mặt thiêng liêng nếu cần bằng việc thiết lập ra hệ thống thứ bậc riêng của họ nếu con số các tín hữu và hoàn cảnh đòi hỏi tới điều này.

Bộ có thẩm quyền về mọi vấn đề liên quan đến con người và kỷ cương của Giáo hội Đông Phương tại các nước như: Afghanistan, Ai Cập, Albania, Bắc Ethiopia, Bán đảo Sinai, Cyprus, Eritrea, Hy Lạp, Iran, Iraq, Jordan, Libenon, Nam Bulgaria, Palestine, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và cả những cộng đồng dân tộc thiểu số là thành viên của các Giáo hội này, bất kể họ sống ở đâu.  

2.3. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích
(Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments)

Hy. Antonio Canizares LloveraTgm. Joseph Augustine Di Noia, O.P.Gm Juan Miguel Ferrer Grenache

Tổng trưởng: Hy. Antonio Canizares Llovera
Tổng thư ký: Tgm. Joseph Augustine Di Noia, O.P.
Tổng thư ký 2: Msgr. Juan Miguel Ferrer Grenesche
Undersecretary: Fr. Anthony Ward, S.M.

Địa chỉ: Palazzo delle Congregazioni, Piazza Pio XII 10, 00193 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.43.16; 06.69.88.43.18
Fax: 06.69.88.34.99

Bộ này giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến Tòa Thánh, chẳng hạn như việc điều phối và cổ võ phụng vụ thánh, đặc biệt là các phép bí tích, vốn tôn trọng đến thẩm quyền của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin. Thánh Bộ khuyến khích và bảo vệ tính nguyên tắc của các phép bí tích, đặc biệt là việc cử hành phụng vụ đúng và hợp hiến. Hơn nữa, Thánh Bộ chấp nhận thiện ý và miễn trừ đối với các vấn đề không thuộc vào quyền hạn của các Đức Giám Mục địa phận. Thánh Bộ cũng còn xem xét đến các vấn đề có liên quan đến sự thờ ơ, và thiếu trách nhiệm trong hôn nhân, tìm ra các nguyên nhân để ban sự miễn trừ, và các vấn đề liên quan. Thánh Bộ có thẩm quyền về các nghĩa vụ vốn có liên quan đến các dòng tu chính và xem xét đến tính pháp lý của việc phong chức thánh.

Bộ giám sát mọi việc liên quan đến sự thăng tiến và điều hành phụng vụ trong Giáo hội La Tinh, nhất là các bí tích, ngoại trừ những gì thuộc quyền hạn của Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ các Giáo hội Đông phương. Bộ có thẩm quyền cứu xét các đơn xin giải hôn phối thành sự nhưng chưa giao hợp trước khi trình lên Đức Giáo Hoàng.

2.3.1 "Vox Clara" Committee
(Associated with: Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments)

Card George PellCardinal Cormac Murphy-O-Connor

President: Cardinal George Pell
Secretary: Cardinal Cormac Murphy-O-Connor

Address: Palazzo delle Congregazioni, Piazza Pio XII, 10, 00193 Roma, Italy
Phone: 06.69.88.43.16; 06.69.88.43.18

2.4. Bộ Phong Thánh
(Congregation for the Causes of Saints)

Card Angelo Amato, SDBTgm Marcello Bartolucci

Tổng trưởng: Hy. Angelo Amato, SDB
Tổng thư ký: Tgm. Marcello Bartolucci
Undersecretary: Fr. Boguslaw Turek C.S.M.A.

Địa chỉ: Palazzo delle Congregazioni, Piazza Pio XII 10, 00193 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.42.47
Fax: 06.69.88.19.35

Bộ Phong Thánh có thẩm quyền trong các vấn đề có liên quan đến việc phong Chân Phước cho những tôi tớ của Thiên Chúa hay phong Thánh cho các Chân Phước hay việc bảo tồn đến các hài cốt và di tích Thánh.

2.5. Bộ Giám mục
(Congregation for Bishops)

Hy Marc Ouellet, PSSTgm. Manuel Monteiro de Castro

Tổng trưởng: Hy. Marc Ouellet, PSS
Tổng thư ký: Tgm. Manuel Monteiro de Castro
Undersecretary: Monsignor Giovanni Maria Rossi
Adjunct Undersecretary: Msgr. Serge Poitras

Địa chỉ: Palazzo della Congregazioni, Piazza Pio XII 10, 00193 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.42.17
Fax: 06.69.88.53.03

Bộ này lo mọi việc liên quan đến việc chuẩn bị các ứng viên giám mục và quyền tài phán của giám mục, kể cả các Giám hạt quân đội, các cuộc “ thăm viếng Tòa Thánh theo giáo luật" (Vsiata ad limina Sanctorum Apostolorum petri et Pauli).

2.6. Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc
(Congregation for the Evangelization of Peoples)

Tgm. Fernando FiloniTgm Savio Hon Tai-Fai

Tổng trưởng: Tgm. Fernando Filoni 
Tổng thư ký:  Tgm. Savio Hon Tai-Fai, SDB
Adjunct Secretary: Tgm. Piergiuseppe Vacchelli
Undersecretary: Father Massimo Cenci, P.I.M.E

Địa chỉ: Palazzo di Propaganda Fide, Piazza di Spagna 48, 00187 Rome , Italy
Telephone: 06.69.87.92.99
Fax: 06.69.88.01.18

Bộ hướng dẫn và phối hợp các công cuộc truyền giáo trên khắp thế giới. Thẩm quyền của Bộ bao trùm trên tất cả các vùng truyền giáo được thiết lập để mở rộng vương quốc Chúa Kitô. Bộ chú trọng đến việc nuôi dưỡng ơn gọi truyền giáo, phân chia lĩnh vực hoạt động cho các vùng truyền giáo, thiết lập hàng giáo phẩm và chuẩn bị việc bổ nhiệm giám mục tại các xứ truyền giáo, phát triển hàng giáo sĩ địa phương, vận động sự hỗ trợ về tinh thần và tài chính cho hoạt động truyền giáo.

2.7. Bộ Giáo sĩ
(Congregation for the Clergy)

Cardinal Mauro PiecenzaTgm Celso Morga Iruzubieta

Tổng trưởng: Hy. Mauro Piacenza
Tổng thư ký: Tgm Celso Morga Iruzubieta

Địa chỉ: Palazzo delle Congregazioni, Piazza Pio XII 3, 00193 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.41.51
Fax: 06.69.88.48.45
Official Web Site: http://www.clerus.org/

Bộ chuyên lo những việc liên quan đến đời sống, kỷ luật, quyền lợi và bổn phận của giáo sĩ. Văn phòng 1 lo việc đào tạo và thánh hoá các linh mục. Văn phòng 2 lo việc giảng Lời Chúa và dạy giáo lý. Văn phòng 3 lo việc gìn giữ và quản trị tài sản Giáo Hội, đời sống vật chất của giáo sĩ, đặc biệt là lo chăm sóc các giáo sĩ già yếu bệnh tật.

2.8. Bộ Tu sĩ (lo về Đời sống Tận Hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ)
(Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life).

Tgm Joao Nraz AvizTgm Joseph William Tobin, C.Ss.R

Tổng trưởng: Tgm Joao Braz Aviz
Tổng thư ký: Tgm. Joseph William Tobin, C.Ss.R.
Undersecretary: Sr. Rosanna Enrica, F.M.A.
Undersecretary: Fr. Sebastiano Paciolla, O.Cist.

Địa chỉ: Palazzo della Congregazioni, Piazza Pio XII 3, 00193 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.41.28
Fax: 06.69.88.45.26

Nhiệm vụ chính của Bộ này là cổ võ và giám sát việc thực hành những giảng dạy của Phúc Âm trong đời sống tu dòng, và các hoạt động của các hội tu đời của Giáo Hội theo nghi lễ La Tinh. Bộ quan tâm đến tất cả các Dòng Tu và các Hội Tu Đời. Các Dòng Tu (Religious Institutes): Bộ có trách nhiệm đến tất cả mọi vấn đề có liên quan đến các Dòng Tu theo Nghi Lễ La Tinh và các thành viên của những dòng tu ấy. Bộ cũng còn có thẩm quyền trong các vấn đề có liên quan đến các Hội Dòng Ba, nghĩa là các thành viên của Hội sống giống như là người tu thánh hiến vậy.

Các Hội Tu Đời (Secular Institutes) : Bộ cũng có thẩm quyền tương tự như trên, đối với các Hội Tông Đồ trên khắp thế giới, mặc dầu không phải là dòng, nhưng đã khấn thật sự và khấn trọn đúng với những giảng dạy của Phúc Âm.

2.9. Bộ Giáo dục Công giáo
(Congregation for Catholic Education)

Hy. Zenon Grocholewski Tgm Jean-Louis Brugues, OP

Tổng trưởng: Hy. Zenon Grocholewski
Tổng thư ký: Tgm. Jean-Louis Bruguès, O.P.
Undersecretary: Monsignor Angelo Vincenzo Zani

Địa chỉ: Palazzo della Congregazioni, Piazza Pio XII 3, 0193 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.41.67
Fax: 06.69.88.41.72

Bộ có thẩm quyền trên các tổ chức và hoạt động giáo dục Công giáo. Bộ có 3 văn phòng: Văn phòng 1 phụ trách các vấn đề liên quan tới chủng viện, đào tạo giáo sĩ cho giáo phận, tu sĩ và thành viên của tu hội đời; Văn phòng 2 phụ trách các trường đại học, học viện và cao đẳng Công giáo, cổ vũ sự hợp tác với nhau và với các tổ chức ngoài Công giáo; Văn phòng 3 phụ trách các trường Công giáo dưới bậc đại học. Bộ còn phụ trách việc cổ vũ ơn gọi linh mục.  

3. Các Toà án Giáo hoàng (Apostolic Tribunals)

3.1. Toà Ân giải Tối cao
(Apostolic Penitentiary)

Cardinal Fortunato Baldelli Gm. P. Gianfranco Girotti, OFM. Conv.

Major Penitentiary (Chánh án): Hy. Fortunato Baldelli
Regent (Chánh Văn Phòng): Gm. P. Gianfranco Girotti, OFM. Conv.
Theologian: Fr. Jan Dacok, S.J.
Canonist: Bishop Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru
Counselor: Fr. Giovanni Colombo, O.M.I.
Vounselor: Fr. Maurizio Pietro Faggioni, O.F.M.

Địa chỉ: Piazza della Cancelleria 1, 00186 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.75.26; 06.69.88.75.23
Fax: 06.69.88.75.57

Toà có quyền hạn trong phạm vi toà trong (bí tích hay ngoài bí tích), ra phán quyết về những vấn đề lương tâm, xá giải án phạt dành cho Toà Thánh và Đức Giáo hoàng, miễn trừ nghĩa vụ, tháo gỡ lời khấn, tha thứ và lo về giáo lý của ân xá và ban các ân xá.

3.2. Tối cao Pháp viện
(Apostolic Signature)

Cardinal Raymond Leo Burke

Tổng trưởng (Prefect): Hy. Raymond Leo Burke
Tổng thư ký: Gm. Frans Daneels, O. Praem.
Promoter of Justice: Msgr. Gianpaolo Montini
Defender of the Bond: Msgr. Joseph R. Punderson
Substitute Promoter of Justice: Fr. Nikolaus Schoch, O.F.M.
Substitute Promoter of Justice: Fr. Markus Graulich, S.D.B.

Địa chỉ: Pizza della Cancelleria 1, 00186 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.75.20
Fax: 06.69.88.75.53

Đây là toà án tối cao của Giáo Hội để giải quyết những vụ việc liên quan đến thủ tục tố tụng, kiểm tra việc tuân thủ luật lệ và quyền lợi ở mức độ cao nhất. Đây cũng là toà án tối cao của quốc gia Vatican .

3.3. Toà Thượng thẩm (Roman Rota)

Gm Antoni Stankiewicz.

Niên trưởng: Gm. Antoni Stankiewicz

Địa chỉ: Piazza della Cancelleria 1, 00186 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.75.02
Fax: 06.69.88.75.54

Đây là toà phúc thẩm cho mọi vụ việc kháng án lên Toà Thánh. Toà có quyền quyết định các vụ việc liên can đến giá trị pháp lý hôn nhân.

4. Các Hội đồng Giáo hoàng (Pontifical Councils)

4.1. Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân
(Pontifical Council for the Laity)

Cardinal Stanilaw Rylko Gm Josef Clemens

Chủ tịch: Hy. Stanislaw Rylko
Tổng thư ký: Gm. Joseph Clemens

Địa chỉ: Piazza S. Calisto 16, 00153 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.73.22; 06.69.88.71.41
Fax: 06.69.88.72.14

Hội đồng có thẩm quyền trên các hoạt động tông đồ của giáo dân và việc họ tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo Hội. Hầu hết thành viên trong hội đồng là giáo dân từ nhiều miền trên thế giới và dấn thân vào các việc tông đồ khác nhau.

4.2. Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Hợp nhất Kitô hữu
(Pontifical Council for Promoting Christian Unity)

cardinal Kurt KochGm Brian Farell, LC

Chủ tịch: Hy. Kurt Koch
Tổng thư ký: Gm. Farrell Brian, LC

Địa chỉ: Via dell’Erba 1, 00193 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.30.72; 06.69.88.42.71
Fax: 06.69.88.53.65

Hội đồng lo thiết lập mối quan hệ với các thành viên của các cộng đoàn Kitô giáo khác, giải thích đúng và thực hiện tốt các nguyên tắc đại kết, tổ chức và thúc đẩy các nhóm đại kết Công giáo và phối hợp trên bình diện quốc gia và quốc tế, để cổ vũ hợp nhất Kitô hữu; tổ chức đối thoại, đại kết với các cộng đoàn tách rời khỏi Tông toà; gửi các quan sát viên Công giáo đến dự họp với các anh em Kitô giáo hay mời đại diện của các giáo hội khác đến dự họp. Uỷ ban đặc trách về các quan hệ tôn giáo với người Do Thái liên hệ chặt chẽ với Văn phòng Thư ký của Hội đồng này.  

4.2.1 Commission for Religious Relations with Jews
(Ủy ban đặc trách về quan hệ với người Do Thái)

Hy Kurk Koch

President: Hy Kurt Koch
Vice-President: Bishop Brian Farrell, L.C.
Secretary: Reverend Norbert Hofmann, S.D.B.

4.3. Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình
(Pontifical Council for the Family)

Hong Y Ernio Antonelli Gm Jean Lafitte

Chủ tịch: Hy. Ennio Antonelli
Tổng thư ký: Gm. Jean Laffitte
Undersecretary: Fr. Carlos Simon Vazquez

Địa chỉ: Piazza S. Calisto 16, 00153 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.72.43
Fax: 06.69.88.72.72

Hội đồng chịu trách nhiệm cổ vũ việc chăm lo mục vụ cho các gia đình để họ có thể chu toàn sứ mệnh dạy dỗ, rao giảng Tin Mừng và truyền giáo, đồng thời giúp cho ảnh hưởng của gia đình tác động vào môi trường họ sống, bảo vệ sự sống con người, sinh sản có trách nhiệm theo lời dạy của Giáo Hội. Hầu hết thành viên là những người có gia đình từ nhiều miền trên thế giới và đại diện cho nhiều nền văn hoá khác nhau. Mỗi năm Hội đồng họp đại hội ít nhất là một lần.

4.4. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hoà bình
(Pontifical Council for Justice and Peace)

Hy. Peter Kodwo Appiah Turkson Gm Mario Toso

Chủ tịch: Hy. Peter Kodwo Appiah Turkson
Tổng thư ký: Gm. Don Mario Toso
Undersecretary: Dr. Flaminia Giovanelli

Địa chỉ: Piazza S. Calisto 16, 00153 Rome , Italy
Telephone: 06.69.87.99.11
Fax: 06.69.88.72.05

Nhiệm vụ của Hội đồng là cổ vũ công lý và hoà bình trên thế giới theo lời dạy của Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội.

4.5. Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm
(Pontifical Council "Cor Unum")

Cardinal Robert SarahMons Segundo Tejada Munoz

Chủ tịch: Hy. Robert Sarah
Tổng thư ký: Mons Giovanni Pietro Dal Toso
Undersecretary: Mons Segundo Tejado Munoz

Địa chỉ: Piazza S. Calisto 16, 00153 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.94.11
Fax: 06.69.88.73.01

Mục tiêu của Hội đồng là cung cấp các dịch vụ, thông tin cho các tổ chức cũng như phối hợp các cơ quan bác ái Công giáo, các dự án giúp đỡ và phát triển về phương diện nhân bản của Công giáo ở mức độ toàn cầu.  

4.6. Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ cho người Di dân và Du mục
(Pontifical Council for Pastoral Care of Migrants and Itinerant Peoples)

Tgm. Antonio Maria Veglio  

Chủ tịch: Tgm. Antonio Maria Veglio
Tổng thư ký: Gm. Joseph Kalathiparambil
Undersecretary: Fr. Gabriele Ferdinando Bentoglio, C.S.

Địa chỉ: Piazza S. Calisto, 16, 00153 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.71.93; 06.69.88.72.42
Fax: 06.69.88.71.11

Hội Đồng này có nhiệm vụ là hướng việc chăm sóc mục vụ của Giáo Hội đến với những người có nhu cầu đặc biệt, là những người bị buộc phải rời khỏi quê cha đất tổ của họ hoặc có lẽ, không còn có quê hương. Hội cũng còn nghiên cứu đến những vấn đề có liên quan tới những người di dân và du  mục lưu động, rày đây mai đó.

4.7. Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ cho nhân viên Y tế
(Pontifical Council for Pastoral Assistance to Health Care Workers)

Tgm. Zygmunt ZimowskiGm Jose Luis Redrado Marchite, OH

Chủ tịch: Tgm. Zygmunt Zimowski
Tổng thư ký: Gm. José Luis Redrado Marchite, OH
Undersecretary: Fr. Felice Ruffini, M.I.

Địa chỉ: Via della Conciliazione 3, 00193 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.31.38; 06.69.88.47.20
Fax: 06.69.88.31.39

Hội Đồng này thể hiện sự quan tâm của Giáo Hội đối với những người bị bệnh bằng việc hổ trợ cho những người đang thi hành nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh và những người đang phải đau đớn, để qua sứ vụ tông đồ bác ái, từ tâm này, họ có thể chu toàn trách nhiệm của họ một cách trọn vẹn hơn, cũng như kịp đáp ứng với những nhu cầu mới của người bệnh.

4.8. Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích Văn bản Giáo luật
(Pontifical Council for Legislative Texts)

Tgm. Francesco CoccopalmerioGm Bruno BertagnaGm Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchentru

Chủ tịch: Tgm. Francesco Coccopalmerio
Phó chủ tịch: Gm. Bruno Bertagna
Tổng thư ký: Gm. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru
Undersecretary: Msgr. Jose Aparecido Goncalves de Almeida

Địa chỉ: Piazza Pio XII 10, 00193 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.40.08
Fax: 06.69.88.47.10

Chức năng của Hội Đồng này là đặc biệt chuyên về việc diễn giải các luật lệ của Hội Thánh, đặc biệt là Bộ Giáo Luật (Code of Canon Law).

4.9. Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại Liên tôn
(Pontifical Council for the Interreligious Dialogue)

Hy. Jean-Louis Pierre Tauran Tgm Pier Luigi Celata

Chủ tịch: Hy. Jean-Louis Pierre Tauran
Tổng thư ký: Gm. Pier Luigi Celata
Undersecretary: Monsignor Andrew Thanya-anan Vissanu

Địa chỉ: Via Dell’ Erba, 1, 00193 Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.43.21; 06.69.88.57.45
Fax: 06.69.88.44.94

Hội đồng có nhiệm vụ cổ vũ việc nghiên cứu và đối thoại, nhằm gia tăng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các tín hữu Kitô giáo và ngoài Kitô giáo. Hội đồng này liên hệ với Ủy ban đặc trách về quan hệ các tín hữu Hồi giáo.

4.9.1 Ủy ban đặc trách về quan hệ các tín hữu Hồi giáo
(Commission for Religious Relations with Muslims)


Cardinal Jean-Louis TauranTgm Pier Luigi Celata

President: Cardinal Jean-Louis Tauran
Vice-President: Archbishop Pier Luigi Celata
Secretary: Monsignor Khaled Akasheh

4.10. Hội đồng Giáo hoàng về Văn hoá
(Pontifical Council for the Culture)

Hy. Gianfranco RavasiGm Barthelemy Adoukonou

Chủ tịch: Hy. Gianfranco Ravasi
Tổng thư ký: Gm. Barthelemy Adoukonou
Undersecretary: Mons Melchor Jose Sanchez de Toca y Alameda

Địa chỉ: Piazza S. Calisto 16, 00153 Rome , Italy
Telephone: 06.69.89.38.11
Fax: 06.69.88.73.68

Hội đồng có nhiệm vụ thúc đẩy mối quan hệ giữa Giáo hội, Toà Thánh và các nền văn hoá thế giới, xây dựng cuộc đối thoại giữa những ai không tin vào Thiên Chúa hay tuyên bố vô tôn giáo, miễn là họ có thiện chí cộng tác. Hội đồng nhằm 2 lĩnh vực: (1) đức tin và văn hoá, (2) đối thoại với các nền văn hoá.

4.11. Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội
(Pontifical Council for the Social Communications)

Mons Paul Tighe

Chủ tịch: Tgm. Claudio Maria Celli
Tổng thư ký: Monsignor Paul Tighe
Adjunct Secretary: Monsignor Giuseppe Antonio Scotti
Undersecretary: Doctor Angelo Scelzo

Địa chỉ: Palazzo S. Carlo, 00120 Vatican City
Telephone: 06 698 91800
Fax: 06 698 91840

Hội đồng dấn thân vào các vấn đề liên quan đến các phương tiện truyền thông xã hội, để nhờ đó sứ điệp cứu độ và sự thăng tiến con người được nuôi dưỡng và hội nhập vào nền văn hoá quần chúng cũng như vào các tập quán xã hội.

4.12. Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc âm hóa
(Pontifical Council for Promoting the New Evangelization)

Tgm Salvatore Fisichella Tgm Jose Octavio Ruiz Arenas

Chủ tịch: Tgm. Salvatore Fisichella
Tổng thư ký:Tgm. Jose Octavio Ruiz Arenas
Undersecretary: Msgr. Graham Bell

Hội đồng được thiết lập do Đức Benedicto XVI ngày 28/6/2010 có nhiệm vụ “cổ võ việc đổi mới công cuộc truyền giáo tại các quốc gia mà đức Tin đã được loan báo sớm nhất và Giáo Hội đã được thiết lập từ lâu, nhưng nay xã hội đang bị tục hóa và mất dần cảm thức về Thiên Chúa”.

5. Các Uỷ ban Giáo hoàng (Commissions and Committees)

5.1. Uỷ ban Giáo hoàng về Di sản Văn hoá của Giáo hội.
(Pontifical Commission for the Cultural Heritage of the Church)

Hy Gianfranco RavasiProf. Francesco Buranelli

Trưởng ban: Hy. Gianfranco Ravasi
Vice-President: Dom Michael John Zielinski, O.S.B. Oliv.
Secretary: Prof. Francesco Buranelli
Undersecretary: Monsignor Jose Manuel Del Rio Carrasco

Address: Palazzo della Cancelleria, Piazza della Cancelleria, 1, 00186 Roma, Italy
Phone: 06.69.88.75.56; 06.69.88.76.17

Ủy ban có nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn các kho tàng văn hóa, nghệ thuật trong các cộng đoàn của Giáo hội.

5.2. Uỷ ban Giáo hoàng về Khảo cổ học.
(Pontifical Commission for Sacred Archeology)

Hy Gianfranco RavasiGs Fabrizio Bisconti

Trưởng ban: Hy. Gianfranco Ravasi
Vice-President: Dom Michael John Zielinski, O.S.B. Oliv.
Secretary: Prof. Fabrizio Bisconti

Địa chỉ: Palazzo del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, in via Napoleone III, 1 - 00185 Roma
Telephone: 06.446.56.10; 06.446.76.01

Ủy ban có mục đích giữ gìn các nghĩa trang cổ tại Rôma, khai quật và nghiên cứu các di tích lịch sử tại các nơi này.

5.3. Hội Đồng Giáo hoàng "Ecclessia Dei"
(Pontifical Commission Ecclesia Dei)

Cardinal William Joseph Levada Mons Camille PerlMons Guido Pozzo

Trưởng ban: Hy. William Joseph Levada
Chuyên Viên (Actuary): Mons. Camille Perl
Thư ký: Mons. Guido Pozzo

Địa chỉ: Palazzo della Congr. per la Dottrina della Fede, 00193 Roma, Piazza del S. Uffizio, 11
Telephone: 06.69.88.52.13; 06.69.88.84.94

Mục đích của Hội Đồng chính là hợp tác với các vị Giám Mục, các bộ phận thuộc Giáo Triều Rôma và các bên có liên hệ nhằm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiệp thông trọn vẹn của các linh mục, các chủng sinh hay các nam nữ tu sĩ dòng với Hội Huynh Đệ qua rất nhiều cách khác nhau. Hội Huynh Đệ này được thành lập ra bởi Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, có cơ hội trở về Hiệp thông với Giáo hội.

5.4. Uỷ ban Giáo hoàng về Thánh Kinh
(Pontifical Biblical Commission)

Cardinal William Joseph Levada

Trưởng ban: Hy. William Joseph Levada
Secretary: Fr. Klemens Stock, S.J.
Technical Secretary: Fr. Alessandro Belano, F.D.P.

Địa chỉ: Palazzo della Congr. per la Dottrina della Fede, 00193 Roma, Piazza del S. Uffizio, 11
Telephone: 06.69.88.46.82

Ủy ban được thiết lập năm 1902 do Đức Giáo hoàng Lêô XIII, với mục đích cổ vũ việc học hỏi, nghiên cứu Thánh Kinh và bảo vệ cho khỏi các sai lầm trong khi nghiên cứu Kinh Thánh.

5.5. Uỷ ban Thần học Quốc tế.
(International Theological Commission)

Cardinal William Joseph LevadaFr Charles Morerod, OP

Trưởng ban: Hy. William Joseph Levada
Secretary General: P. Charles Morerod, O.P.

Ủy ban được điều hành theo Tự sắc "Tredecim anniiam" của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ủy ban có mục đích nghiên cứu các vấn đề tín lý và luân lý có tầm mức quan trọng để giúp Bộ Giáo lý Đức Tin.

5.6. Uỷ Ban Giáo Hoàng Đặc Trách Vùng Mỹ Châu La Tinh
(Pontifical Commission for Latin America)

Card Marc OuelletMr Guzman Carriquiry

Chủ Tịch: Hy. Marc Ouellet, PSS
Tổng thư ký: Mr Guzman Carriquiry

Bộ này xem xét đến những vấn đề có liên quan đến hiến pháp và các điều khoản chi tiết, cụ thể của các giáo hội cũng như việc thi hành chức năng giám mục tại Giáo Hội theo nghi lễ La Tinh, ngoại trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Rao Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc. Bộ có chức năng đề nghị Đức Thánh Cha chấp thuận về hiến pháp của các địa phận, các giáo tỉnh hay các vùng mới; cũng như về việc hợp nhất, phân chia hay điều chỉnh lại các giáo phận sau khi đã tham khảo với các Hội Đồng Giám Mục có liên quan.

Bộ cũng còn giải quyết đến việc thành lập ra các giáo phận quân đội, và sau khi tham khảo với Hội Đồng Giám Mục địa phương, bổ nhiệm ra các Giám Mục cho các nhu cầu mục vụ cụ thể của  nhiều vùng hay nhiều nhóm xã hội khác nhau. Bộ cũng còn bổ nhiệm ra các vị Giám Mục, các vị Giám Quản Tông Tòa, các vị Giám Mục phụ tá, các vị Giám Mục phó, các vị Giám Mục quân đội, và các giáo sĩ cao cấp khác, thuộc thẩm quyền của Bộ. Bộ có thẩm quyền về tất cả những gì có liên quan đến các vị Giám Mục và xuất bản ra các qui phạm, thông qua Hội Đồng Giám Mục, để đáp ứng với những nhu cầu cấp bách về đức tin của tín hữu.

5.7. Uỷ ban Giáo hoàng về các Đại hội Thánh Thể Quốc tế.
(Pontifical Committee for International Eucharistic Congresses)

Tgm Piero MariniFr Ferdinand Pratzner, SSS

Trưởng ban: Tgm. Piero Marini
Secretary: Fr Ferdinand Pratzner, S.S.S.

Ủy ban có nhiệm vụ giúp tìm hiểu, yêu mến Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, cũng như lo cổ vũ và tổ chức các đại hội Thánh Thể quốc tế.

5.9. Pontifical Committee of Historical Sciences

Fr Bernard Ardura, O. Praem.Fr Don Cosimo Semeraro, SDB

President: Fr Bernard Ardura, O. Praem.
Secretary: Fr Cosimo Semeraro, S.D.B

Address: Palazzo delle Congregazioni, Piazza Pio XII, 3, 00193 Roma, Italy
Phone: 06.69.88.46.18

5.10. Ủy Ban Giáo Hoàng về Thành Phố Vatican
(Pontifical Commission for Vatican City State)

Tgm Giuseppe BertelloProf Cesare Mirabelli

Trưởng Ban: Tgm Giuseppe Bertello
Councillor General: Prof. Cesare Mirabelli 

6. Các Văn Phòng (Offices)

6.1. Văn phòng Quản lý Tông toà
(Apostolic Chamber)

Cardinal Tarcisio Bertone, SDB Tgm Santos Abril y Castello

Trưởng phòng: Hy. Tarcisio Bertone, SDB (Chamberlain)
Phó phòng: Tgm. Santos Abril y Castello (Vice-Chamberlain)

Địa chỉ: Palazza Apostolico , 00120 Vatican City
Telephone: 06.69.88.35.54

Văn Phòng Riêng của Tòa Thánh được chủ trì bởi vị Hồng Y Thị Thần (chamberlain) của Giáo Hội Thánh La Mã, được trợ tá bởi vị Phó Thị Thần cùng một số Giám Mục Thị Thần. Nhiệm vụ chính của Văn Phòng là thực thi các chức năng được trao phó theo đúng với luật đặc biệt trong trường hợp trống ngôi Tòa Thánh.

6.2. Hồng Y Đoàn
(College of Cardinals)

Angelo Cardinal SodanoHy Roger EtchegarayHy Eugenio de Araujo SalesCard Jean-Louis Tauran

Niên Trưởng (Dean): Hy Angelo Sodano
Phó Niên Trưởng (Vice-Dean): Hy Roger Marie Élie Etchegaray
Secretary: Tgm Manuel Monteiro de Castro 
Protopriest: Hy Eugênio de Araújo Sales 
Protodeacon: Hy Jean-Louis Tauran

6.3.Văn phòng Quản trị Tài sản Tông toà
(Administration of the Patrimony of Apostolic See)

Tgm Domenico CalcagnoMsgr Luigi Misto

Trưởng phòng: Tgm. Domenico Calcagno
Tổng thư ký: Msgr. Luigi Misto 

Địa chỉ: Palazza Apostolico , 00120 Vatican City
Telephone: 06.69.89.34.03
Fax: 06.69.88.31.41

Văn Phòng này có thẩm quyền trông nom các tài sản trực thuộc Tòa Thánh, các thu nhập (income) nhằm  giúp cho các khoản chi phí cần thiết trong việc thực thi các chức năng của Giáo Triều Rôma. Bộ Phận Đặc Biệt, có nhiệm vụ xử lý các nghĩa vụ được trao phó bởi vị Giáo Hoàng.

6.3.1 Financial Information Authority
Associated with: Administration of the Patrimony of the Apostolic See

Cardinal Attilio Nicora

President: Cardinal Attilio Nicora
Director: Mr. Francesco De Pasquale

6.4 Văn phòng Kinh tế Toà Thánh
(Prefecture for the Economic Affairs of the Holy See)

Hy. Velasio De Paolis, C.S.Gm Vincenzo Di Mauro

Trưởng phòng: Hy. Velasio De Paolis, C.S.
Thư ký: Gm. Vincenzo Di Mauro

Địa chỉ: Largo del Colonnato 3, 00193, Rome , Italy
Telephone: 06.69.88.42.63
Fax: 06.69.88.50.11

Văn Phòng Tổng Trưởng có chức năng giám sát và quản lý việc điều hành các tài sản trực thuộc Tòa Thánh. Mọi hoạt động này được chỉ thị bởi một Hội Đồng gồm có ba vị Hồng Y, để điều phối và trông nom việc điều hành các tài sản trực thuộc Tòa Thánh. Văn Phòng nhận các bản báo cáo về việc nhận hay phân phát các tài sản của Giáo Hội và các loại ngân sách khác nhau.

7. Các phòng phụ trợ (Other Offices)

7.1. Fabric of St. Peter

Hy Angelo ComastriGm Vittorio Lanzani

Trưởng phòng: Hy Angelo Comastri
Tổng thư ký: Gm. Vittorio Lanzani

Address: 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.88.33.67

7.2. Văn Phòng Từ Thiện của Đức Thánh Cha
(Office of Papal Charities)

Tgm Felix del Blanco Prieto

Vị Phát Chẩn của Đức Giáo Hoàng (Almoner of His Holiness):
Đức Tgm Felix del Blanco Prieto

Address: 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.88.31.35

Văn Phòng này có nhiệm vụ là phân phát các khoản tài trợ cho những người sa cơ lỡ bước, chung quanh vùng Rôma, cũng như trên khắp thế giới.

7.3. Văn Phòng Đặc Trách về Lao Động của Tòa Thánh
(Labour Office of the Apostolic See)

Gm Giorgio Corbellini

Chủ Tịch (President): Đức Gm Giorgio Corbellini
Phó Chủ Tịch (Vice-President): Đức Gm Franco Croci
Director: Dr. Massimo Bufacchi

Address: Via della Conciliazione, 1, 00193 Roma, Italy
Phone: 06.69.88.44.49

Văn Phòng chịu trách nhiệm các mối quan hệ về lao động với các nhân viên củaTòa Thánh. Giải quyết những vấn đề về lao động vốn nảy sinh ra. Văn Phòng này được thành lập bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1989.

7.4. Văn phòng Quản gia Giáo hoàng
(Prefecture of the Papal Household)

Tgm. James Michael Harvey Gm Paolo De Nicolo

Trưởng phòng: Tgm. James Michael Harvey
Văn phòng: Đức Gm. Paolo De Nicolò

Văn phòng quản lý nhà nguyện riêng của Đức Thánh Cha và các giám chức thuộc quản gia, sắp đặt cho các vị khách ngài tiếp đón, lập kế hoạch cho các cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha ra ngoài Vatican, các nghi thức tiếp khách, tổ chức các buổi tiếp kiến hàng tuần vào ngày thứ tư của Đức Thánh Cha với giáo dân, lo tổ chức và trật tự các Thánh lễ và các buổi cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự.

7.5. Văn Phòng Đặc Trách Các Vấn Đề Nội Chính cho Đức Giáo Hoàng
(Prefecture of the Papal Household)

Tgm James Michael Harvey

Tổng Trưởng: Đức Gm. James Michael Harvey

Văn Phòng Tổng Trưởng có nhiệm vụ trông nom các việc Nội Chính của Đức Thánh Cha và giám sát tất  cả mọi thứ có liên quan đến việc kỷ luật hay mục vụ của cả giáo sĩ lẫn giáo dân nào được ủy nhiệm làm việc trong nhà nguyện của Đức Giáo Hoàng và gia đình. Văn Phòng quản lý Cung Điện Tòa Thánh (Apostolic Palace) và trông nom Đức Thánh Cha, bất cứ nơi nào Ngài đi đâu. Văn Phòng dàn xếp những buổi tiếp kiến cho Đức Thánh Cha và giám sát các nghi lễ của Đức Thánh Cha, đặc biệt chuyên về việc cử hành phụng vụ.

7.5.1. Pontifical Musical Chorus of the Sistine Chapel
(Associated with: Prefecture of the Papal Household)

Monseignor Massimo Palombella, SDB

Director Master: Fr. Massimo Palombella, S.D.B.

Address: Via Monte della Farina 64, 00186 Roma, Italy
Phone: 06.686.85.53

7.6. Governatorate of Vatican City State

Tgm Giuseppe Bertello Gm Giuseppe SciaccaBishop Giorgio Corbellini

Trưởng phòng: Tgm. Giuseppe Bertello
Văn phòng: Gm. Giuseppe Sciacca
Vice General Secretary: Gm Giorgio Corbellini 

7.7. Văn Phòng Đặc Trách Các Lễ Nghi Phụng Vụ của Đức Giáo Hoàng
(Office for the Liturgical Celebrations of the Supreme Pontiff)

Mons Guido MariniMons Francesco Camaldo

Master of Apostolic Ceremonies (Chủ Các Nghi Lễ): Mons Guido Marini
Assistant Papal Master of Ceremonies: Msgr. Francesco Camaldo

Address: Palazzo Apostolico, 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.88.32.53

Văn Phòng này chuẩn bị bất cứ điều gì cần thiết cho việc cử hành phụng vụ và các nghi lễ Thánh khác được thực hiện bởi vị Giáo Hoàng tối cao hay thay mặt cho Đức Thánh Cha, theo đúng với các qui định hiện hành của luật về phụng vụ.

7.8. Ban Thông tin Vatican
(Vatican Information Service) (VIS).

Trưởng Ban: Cha Federico Lombardi
Bureau Chief: Dr. Miguel Castello Villaescusa

Address: 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.89.24.25

Khác với Văn phòng Báo chí, ban này thu nhận và phát tin qua thư điện tử và fax để phục vụ hoạt động mục vụ và giáo huấn của Đức Thánh Cha.

7.9. Văn phòng Thống kê Trung ương
(Central Statistics Office).

Mrgr Vittorio Formenti

Person-in-charge: Msgr. Vittorio Formenti 

Address: Palazzo Apostolico, 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.88.34.93; 06.69.88.36.55

Văn phòng thu thập dữ liệu, hệ thống hoá và phân tích thông tin để biết về tình trạng và điều kiện của Giáo hội.

7.10 Peregrinatio ad Petri Sedem

Tgm Francesco Gioia, O.F.M. Cap.

President: Archbishop Francesco Gioia, O.F.M. Cap.

Address: Piazza Pio XII 4, 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.88.56.17

7.11 Vatican Film Library
(Thư Viện Film Vatican)

Tgm Claudio Maria Celli

President: Archbishop Claudio Maria Celli
Delegate: Msgr. Enrique Planas y Coma

Address: Palazzo S. Carlo, 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.88.31.97; 06.69.88.35.97

8. Văn phòng Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới
(Synod of Bishops)

Tgm Nikiola Eterovic

Tổng Thư Ký: Tgm Nikola Eterovic
Undersecreatary: Msgr. Fortunato Frezza

Address: Palazzo del Bramante, Via della Conciliazione, 34, 00193 Roma, Italy
Phone: 06.69.88.48.21; 06.69.88.43.24

Các Thượng Hội đồng Giám mục được thiết lập vào Công đồng Vatican II. Đây là một cơ quan làm cố vấn cho giáo hoàng, các thành viên được bầu bởi các giám mục từ khắp nơi trên thế giới. Giáo hoàng làm chủ tịch hoặc chỉ định vị chủ tịch cho hội đồng, xác định chương trình nghị sự, công bố lệnh triệu tập, đình chỉ và giải tán các thượng hội đồng; ngoài ra cũng có thể bổ nhiệm thành viên bổ sung cho hội đồng. Các thành viên của thượng hội đồng có thể cho ý kiến của mình về những vấn đề được nhóm họp (tức là hội đồng không có nghị định, nghị quyết chung). Thượng Hội đồng Giám mục bị đình chỉ khi Tòa Thánh trống tòa.

9. Các Viện Trực Thuộc Tòa Thánh (Institutions Connected With The Holy See)

9.1. Viện Lưu Trữ Mật của Vatican
(Vatican Secret Archives)

Cardinal Raffaele Farina, SDBGm Sergio Pagano

Chuyên Viên Lưu Trữ (Archivist): Đức Hy Raffaele Farina, S.D.B.
Tổng Trưởng (Prefect): Đức Gm Sergio Pagano, CRSP
Vice-Prefect: Fr. Marcel Chappin, S.J.

Address: 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.88.33.14

Viện này cùng với Thư Viện Vatican có trách nhiệm giám hộ và trông coi những kho di sản quý báu nhất của thời hiện đại. Chúng được thể hiện dưới dạng là những bản viết tay (hay nguyên cảo) của những tác giả vĩ đại, danh tiếng; những văn kiện và những bản ghi nhớ lịch sử từ những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử.

9.2. Thư Viện Tông Đồ Vatican
(Vatican Apostolic Library)

Hy Raffaele Farina, SDBMsgr Cesare Pasini

Quản Thủ Thư Viện (Librarian): Đức Hồng Y Raffaele Farina, S.D.B.
Prefect: Msgr. Cesare Pasini
Vice-Prefect: Dr. Ambrogio M. Piazzoni

Address: Cortile del Belvedere, 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.87.94.11

Thư Viện Giáo Hoàng này được thành lập bắt đầu từ thời Đức Cố Giáo Hoàng Nicolas V (1447-1455). Ngài vừa là một nhà nghiên cứu nhân văn, và đồng thời cũng là vị sáng lập ra bộ sưu tập riêng đầu tiên, vốn là thành phần hạt nhân của thư viện thời nay. Đức Cố Giáo Hoàng Sixtus IV đã cung  cấp thêm các tài liệu về pháp lý, vốn được khởi xướng bởi vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Giáo Hoàng Nicholas V với toàn tập về sắc lệnh Giáo Hoàng có tên là Ad decorem militantis ecclesiae vào ngày 15 tháng 6 năm 1475. Mãi cho đến ngày 1 tháng 1 năm 1996, thư viện gồm có khoảng 1,600,000 các sách ấn bản; 8,300 cuốn sách đầu tiên (trong số đó 65 cuốn sách được in bằng giấy da cừu, hay loại giấy hảo hạng); 150,000 ấn bản viết tay; 100,000 bản in và trạm trổ; 300,000 đồng tiền và huy chương; và 200,000 các cổ vật nghệ thuật khác từ nhiều thời đại và thế kỷ.

10. Văn Phòng Báo Chí Vatican
(Vatican Press)

Tổng Giám Đốc (Director-General): Fr. Pietro Migliasso, S.D.B.

Address: 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.88.30.11

Đây chính là xưởng in chính thức của Tòa Thánh. Xưởng in và xuất bản dưới rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, khoảng trên 30 thứ tiếng.

11. Tuần Báo Người Quan Sát Viên Rôma
(L’Osservatore Romano)

Gs Giovanni Maria Vian

Director: Prof. Giovanni Maria Vian
Vice-Director: Mr. Carlo Di Cicco

Address: 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.88.34.61

Tổng Biên Tập (Editor-in-Chief): Giáo Sư Mario Agnes
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Pháp Hằng Tuần: Tiến Sĩ Jean-Michel Coulet
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Anh Hằng Tuần: Đức Ông Robert J. Dempsey
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Tây Ban Nha Hằng Tuần: Cha Arturo Gutierrez Gomez, L.C.
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Bồ Đào Nha Hằng Tuần: Đức Ông Expedito Marcondes
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Đức Hằng Tuần: Tiến Sĩ Hans-Joachim Kracht
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Ba Lan Hằng Tuần: Cha Czeslaw Drazek, S.J.

Tờ báo bán chính thức của Tòa Thánh, được xuất bản hằng ngày bằng tiếng Ý và hằng tuần bằng 6 thứ tiếng khác. Tờ báo đăng tải toàn bộ các bản văn về các bài diễn thuyết công cộng của Đức Thánh Cha, các đoạn văn bản trích từ các văn kiện chính của Đức Giáo Hoàng và của giáo triều, và các bài báo của những tác giả đã được phê chuẩn. Phiên bản hằng tuần bằng tiếng Anh được xuất bản tại Hoa Kỳ và được phân phát cho Tòa Thánh bởi một Hội có tên là Cathedral Foundation (Hội Vương Cung Thánh Đường) tại số điện thoại là (410) 547-5380 tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ.

12. Nhà Xuất Bản Vatican
(Vatican Publishing House / Libreria Editrice Vaticana)

Chủ Tịch (President): Msgr. Giuseppe Antonio Scotti
Giám Đốc (Director): Fr. Claudio Rossini, S.D.B.

Address: 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.88.34.61

Xuất bản và phân phát (chứ không có in ấn) các văn kiện về phụng vụ, về Giáo Hoàng và các văn kiện khác của Tòa Thánh.

13. Đài Phát Thanh Vatican
(Vatican Radio)

Fr Federico Lombardi

Chủ Tịch (President): Father Federico Lombardi, SJ
Tổng Giám Đốc (Director-General): Fr. Andrzej Koprowski, S.J.

Address: Palazzo Pio, Piazza Pia, 3, 00193 Roma, Italy
Phone: 06.69.88.35.51

14. Trung Tâm Truyền Hình Vatican (CTV)
(Vatican Television Centre)

Tgm Claudio Maria Celli Fr Federico Lombardi

Chủ Tịch (President): Archbishop Claudio Maria Celli
Tổng Giám Đốc (Director-General): Fr. Federico Lombardi, S.J.
Administrative Secretary: Dr. Roberto Romolo

Address: 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.88.54.67

Mục đích của Trung Tâm Truyền Hình Vatican là loan truyền Tin Mừng của Phúc Âm, qua các văn kiện về mục vụ của Đức Giáo Hoàng, và các hoạt động của Tòa Thánh.

15. Pontifical Lateran University

Gm Enrico Dal Covolo, SDB

Giám Đốc (Rector): Gm Enrico dal Covolo, S.D.B.

16. Pontifical North American College

Mons James Checchio

Giám Đốc (Rector): Mons. James Checchio, JCD. MBA.

00120 Vatican City State
Web Site: "www.pnac.org"
Phone: (011-39) (06) 68.49.31

17. Pontifical Urbaniana University

Fr Cataldo Zuccaro

Rector Magnificus: Fr. Cataldo Zuccaro
Grand Chancellor: Archbishop Fernando Filoni
Vice-Grand Chancellor: Archbishop Savio Hon Tai-Fai, S.D.B.

Address: Via Urbano VIII 16, 00165 Roma, Italy
Phone: +39 06.69.88.96.11

18. Vatican Museums

Prof. Antonio Paolucci

Director: Prof. Antonio Paolucci

Address: Palazzo del Governatorato, 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.88.33.06

19. Các Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng (Pontifical Academies)

Các Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng hoạt động như là những hội đồng cố vấn cho Đức Giáo Hoàng, nhưng không giống như Giáo Triều Rôma, các Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng này không trực tiếp tham dự vào mọi hoạt động trực thuộc quyền bính của Đức Giáo Hoàng.

19.1. Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học
(Pontifical Academy of Science)

Gs Nicola CabiccoGm Marcelo Sanxhez Sorondo

Chủ Tịch: Giáo Sư Nicola Cabibbo
Viện Trưởng (Chancellary Director): Đức Giám Mục Marcelo Sánchez Sorondo

Viện Hàn Lâm Khoa Học Giáo Hoàng được thành lập tại Rôma vào năm 1603 có tên theo tiếng La Tinh là Linceorum Academia, và sau nhiều năm tháng thăng trầm, Viện được đổi tên thành Pontificia Academia dei Nuovi Lincei bởi Đức Cố Giáo Hoàng Piô IX vào năm 1847. Viện được mở rộng ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Leo XIII vào năm 1887, và vào năm 1936, Viện chính thức có tên gọi như ngày nay, là do cố gắng của Đức Cố Giáo Hoàng Piô XI. Hiện nay, đây chính là một Viện Hàn Lâm Khoa Học siêu quốc gia duy nhất vẫn còn tồn tại trên thế giới. Chức năng chính của Viện là: nghiên cứu khoa học đích thực cho đến khi nào tìm ra được một giải pháp; và đảm bảo sự tự do để khuyến khích việc nghiên cứu, nhằm tạo ra nền tảng cần thiết cho mọi tiến bộ trong khoa học.

Viện Hàn Lâm Khoa Học này chịu trách nhiệm trực tiếp với Đức Thánh Cha. Viện có 80 viện sĩ, được chỉ định bởi Đức Giáo Hoàng. Viện lựa chọn ra các tên tuổi, một cách vô tư không hề phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, trong số những nhà toán học và những nhà khoa học thực nghiệm nổi tiếng và sốt sắng, tại mỗi quốc gia, và sau đó đề nghị họ lên cho Đức Giáo Hoàng. Ngoài 80 viện sĩ hàn lâm, còn có các viện sĩ dạng “perdurante munere,” đượcchọn theo chuyên môn, và các viện sĩ danh dự, được chọn vì sự đóng góp xứng đáng của họ cho Viện.

19.2. Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học Xã Hội
(Pontifical Academy of Social Science)

Gs Edmond MalinvaudMarcelo Sánchez Sorondo

Chủ Tịch: Giáo Sư Edmond Malinvaud
Giám Đốc Viện Trưởng (Chancellery Director): Đức Giám Mục Marcelo Sánchez Sorondo

Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học Xã Hội được thành lập bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào tháng 1 năm 1994, qua văn kiện Motu Proprio là Socialum Scientiarum. Mục tiêu của Viện, như Điều 1 trong Đạo Luật, có nêu ra là: “khuyến khích và cổ võ việc nghiên cứu về các tiến bộ khoa học của xã hội, kinh tế, chính trị và pháp lý, dựa theo tinh thần của học thuyết về xã hội của Giáo Hội.” Viện được quyền tự trị và đồng thời, duy trì một mối quan hệ chặt chẻ với Hồi Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình, để điều phố và hoạch định nhiều sáng kiến khác nhau. Các viện sĩ của Viện cũng được chỉ định ra bởi Đức Giáo Hoàng và con số chỉ định phải ít nhất là 20 viện sĩ, và không quá 40 viện sĩ. Hiện tại, có 31 thành viên đến từ 24 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới, không phân biệt tôn giáo, và được chọn vì có khả năng chuyên môn cao trong rất nhiều lãnh vực đa dạng của xã hội.

19.3. Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Sự Sống
(Pontifical Academy for Life)

Gm Ignacio Carrasco De Paula

Chủ Tịch: Gm Ignacio Carrasco de Paula

Với văn kiện Motu Proprio Viate Mysterium vào ngày 11 tháng 2 năm 1994, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thành lập ra Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Sự Sống. Mục đích của Viện là nghiên cứu các thông tin và việc hình thành nên các vấn đề chính về ngành y khoa sinh học và các luật lệ có liên quan đến việc cổ võ và bảo vệ sự sống, và trên tất cả, là những vấn đề có liên quan đến luân lý Kitô giáo và các  chỉ thị về giáo dục của Giáo Hội. Để đạt được những mục tiêu này, Tổ Chức Vita Mysterium được thành lập ra vào tháng 10 năm 1994. Viện được quyền tự trị và có mối liên hệ chặt chẻ với Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Mục Vụ Cho Các Nhân Viên Y Tế và các bộ phận khác thuộc Giáo Triều Rôma, trong cam kết phục vụ cho sự sống. 70 viện sĩ được chỉ định bởi Đức Giáo Hoàng, đại diện cho các ngành khác nhau thuộc các lãnh vực về y khoa sinh học.

19.4. Pontifical Ecclesiastical Academy

Tgm Beniamino Stella

Chủ Tịch: Tgm. Beniamino Stella

Mailing Address: 00186 Roma, Piazza della Minerva, 74
Telephone: 06.68.82.01
Fax: 06.68.80.12.74

20. Pontifical Swiss Guard
(
Đội cận vệ Thụy Sĩ)

Colonel Daniel Rudolf AnrigLt. Colonel Jean Daniel Pitteloud

Captain Commandant: Colonel Daniel Rudolf Anrig
Lieutenant: Lt. Colonel Jean Daniel Pitteloud
Chỉ huy trưởng: Đại Tá Elmar Mader

Đội cận vệ Thụy Sĩ là một lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho giáo hoàng kể từ năm 1506, bao gồm cả việc đảm bảo an ninh khi ra vào Điện Tông Tòa và thành Vatican. Tuy Vatican dùng tiếng Latinh làm ngôn ngữ chính thức nhưng Đội cận vệ Thụy Sĩ lại nói tiếng Đức. Thực tế, họ còn phục vụ như là lực lượng quân đội của thành Vatican, dù không chính thức, họ được coi là quân đội kế thừa lâu đời nhất trên thế giới. Đến năm 2003, đội cận vệ này gồm 134 chiến sĩ.

21. House of St. Martha

Mons Aldo Tolotto

Director: Msgr. Aldo Tolotto

Address: Piazza S. Marta, 00120, Vatican City State
Phone: 06.69.89.79

22. Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ Giêrusalem
(Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem)

Tgm_Edwin_Frederick_O'Brien

Đại hiệp sĩ: Tgm Edwin Frederick O'Brien
Đại hiệp sĩ: Hy John Patrick Foley (từ nhiệm dưỡng bệnh)

23. VCTĐ Gioan Laterano
(Saint John Laterano)

Hy Agostino Vallini

Tổng Linh Mục: Hy Agostino Vallini

24. VCTĐ Thánh Phêrô
(Saint Peter Basilica)

Hy Angelo Comastri

Tổng Linh Mục: Hy Angelo Comastri

25. VCTĐ Thánh Phaolô Ngoại Thành
(Saint Paul Outside-the-Walls Basilica)

Hy Francesco Monterisi

Tổng Linh Mục: Hy Francesco Montesiri

26. VCTĐ Đức Bà Cả
(Saint Mary Major Basilica)

Hy Benard Francis Law

Tổng Linh Mục: Hy. Bernard Francis Law

(Theo tài liệu HĐGMVN, Catholic Hierarchy và Vatican Online)