Đức Cha Raphael Nguyễn Văn Diệp
Cố GM  Phó Vĩnh Long
Giám Mục Hiệu Tòa Tubusuptu

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện / Vigilate et Orate"