Ðức Cha Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn
Cố Giám Mục Bùi Chu

Giám Mục hiệu tòa Zenobis

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Kiên nhẫn giảng dạy"