Ðức Cha Joseph Trương Cao Ðại, O.P.
Cố Giám Mục Hải Phòng
Giám Mục hiệu tòa Sila

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Xin thánh hóa chúng trong sự thật"