Mgr. Dominique Hoàng Văn Ðoàn O.P.
Cố GM Bắc Ninh & Qui Nhơn
Giám Mục hiệu tòa Saccea

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Tôi sẽ rao truyền Danh Chúa cho các anh em tôi / Narrabo nomen tuum fratibus meis"