Ðức Cha Joseph Nguyễn Tích Ðức
Cố Giám Mục Ban Mê Thuột

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Ðạt tới con người mới" (Ep. 4,24)