Ðức HY Joseph Marie Trịnh Như Khuê
Cố Tổng Giám Mục Hà Nội

Hồng Y Linh Mục 
St. Francesco di Paolo of Monti

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Hãy theo Thầy / Sequere me"