Đức Cha Antoine Nguyễn Văn Thiện
Cựu Giám Mục Vĩnh Long
Giám Mục hiệu tòa Hispellum

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Thực hành và Chân lý / Opere et veritate"
(1Gioan 3/18-19)