Ðức Cha F.X. Nguyễn Quang Sách
Cựu Giám Mục Ðà Nẵng

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Ðể phục vụ"