Ðức Cha  Paul Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, PSS
Cựu Giám  Mục  Ðà-Nẵng

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Humiliter Servire - Khiêm tốn phục vụ"