Ðức Cha Joseph Nguyễn Chí Linh
Giám Mục Thanh Hóa 
 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Xin cho họ nên một/Ut Sint Unum"