Ðức Cha Pierre Nguyễn Văn Nhơn
Tổng Giám Mục Hà Nội

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Người phải lớn lên - Illum oportet crescere" (John 3:30)