Ðức HY Paul Joseph Phạm Ðình Tụng
Cố Tổng Giám Mục Hà-Nội

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa/ Credidimus caritati (1 Ga 4,16)"