Ðức Cha Paulus Bùi Văn Ðọc
Giám Mục Mỹ Tho

 Most Reverend Paulus Bui Van Doc

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Chúa là nguồn vui của con" (TV 43.4)