Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu
GM Phụ tá TGP Toronto, Ontario, Canada
Giám Mục hiệu tòa Ammaedara

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Thầy ở cùng các con/ Ego Vobiscum Sum"(Mt 28:20)