Giáo Phận Kontum

Thành lập : được thiết lập năm 1932 và ngày 24/11/1960 được nâng lên giáo phận chính toà. Giáo phận có 2 hạt Komtum và Pleiku, số giáo xứ: 344 và họ đạo với  tổng số giáo dân: 243.751.

Ðịa lý hành chính : Vùng Bắc Tây Nguyên gồm hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai; diện tích 25.728,70 Km2 ; tổng dân số 1.584.116 người thuộc 25 sắc tộc, người Kinh chiếm 49%, số còn lại nhiều nhất là J’rai, Bahnar, Sêđăng…

 


Most Rev Michel Hoang Duc OanhMost Rev Petrus Tran Thanh ChungMost Rev Alexis Pham Van Loc

Ðức GM Michel Hoàng Ðức Oanh (16/7/2003)

Ðức GM Phêrô Trần Thanh Chung (1995-2003 hưu dưỡng)
Ðức GM Alexis Phạm Văn Lộc (1975-1995 hưu dưỡng)
Ðức GM Paul Léon Seitz Kim M.E.P (1952-1975)

Tổng Đại Diện: 
Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liên

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 23-5-2008)

Số Linh Mục: 70
Số Chủng Sinh: 47
Chủng Sinh Dự Bị: 58
Số Nam Tu-Sĩ: 10
Số Nữ Tu: 337
Số Giáo Lý Viên: 3,112 

TÒA GIÁM MỤC KONTUM
56 Trần Hưng Ðạo, Thắng Lợi
Tx Kontum, Tỉnh Kontum
Tel: [84]-(060)-862-372
mailto: tgmkontum@dng.vnn.vn

Hình Nhà Thờ Chánh Tòa Kon Tum
Lễ kỷ niệm Kon Tum 150 năm thành lập
Lễ truyền chức Linh Mục ngày 24/3/2004
Lễ truyền chức Linh Mục ngày 14/11/2008
Chân Dung Linh Mục VN: Cha Antôn Den (Học)
Chân Dung Linh Mục VN: Cha Giuse Hoàng Ngọc Minh  (1915-1960)