Giáo Phận Bùi Chu

Thành lập:
- 1679 với danh hiệu địa phận Đông Đàng Ngoài.
- 1848 với sắc chỉ "Apostolatus Officium" của Đức Thánh Cha Pius IX chia địa phận Đông Đàng Ngoài, đặt tên là địa phận Trung.
- 1924 với sắc chỉ "Ordinarie Indosonensis" của Đức Thánh Cha Pius XI đổi tên thành địa phận Bùi Chu (gồm cả Bùi chu và Thái Bình) theo địa hạt hành chánh nơi đặt tòa giám mục.
- 1936 với sắc chỉ "Proecipuas inter Apostolicas" của Đức Thánh Cha Pius XI một lần nữa tách riêng địa phận Thái Bình, còn lại Bùi Chu.
- 24/11/1960 Tòa Thánh thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, địa phận tông tòa Bùi Chu được nâng lên thành giáo phận chính toà. 

Giáo Hạt và Giáo Xứ: Số giáo hạt: 13, số giáo xứ: 129, số giáo dân: 388.013 (28,44%) Giáo Phận Bùi Chu có các đền thánh Đức Mẹ Phú Nhai và các Thánh Tử Đạo Quần Phương. 

Địa lý hành chính: Bùi Chu là giáo phận có diện tích nhỏ nhất trong các giáo phận nhưng có số giáo dân đông nhất, nằm gọn trong 6 huyện của tỉnh Nam Định, thuộc miền duyên hải Bắc Phần, diện tích 1.271 Km2, dân số chung 1.428.658 người. Giáo phận thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ nên 100% là người Kinh sinh sống, đa số làm nông nghiệp, phần còn lại làm muối, đi biển, tiểu thủ công nghiệp và thương mại.

 


Most Rev Hoang Van Tiem, SDB

Đức GM Joseph Hoàng Văn Tiệm, S.D.B (8/2001)

Đức GM Phụ Tá Pierre Nguyễn Văn Đệ, S.D.B (2006-09 đổi về Thái Bình)
LM Giám Quản F.X. Phạm Hoan Đạo (1999-2001)
Đức GM Joseph Vũ Duy Nhất (1987-1999 qua đời)
Đức GM Dominique Marie Lê Hữu Cung (1974-1987 qua đời)
Đức GM Joseph Marie Phạm Năng Tỉnh (1954-1974 qua đời)
Đức GM Pierre Marie Phạm Ngọc Chi (1950-1954 vào miền Nam qua đời)
Đức GM Giám Quản Tadeus Lê Hữu Từ, S.O.C. (1948-1950 vào miền Nam qua đời)
Đức GM Dominique Hồ Ngọc Cẩn (1936-1948 qua đời)
Đức GM Pedro Munagorri Trung, OP (1907-1936)
Đức GM Maximo Fernandez Định, OP (1898-1907)
Đức GM Wenceslao Onate Thuận, OP (1884-1897)
Đức GM Emmanuel Riano Hòa, OP (1880-1884)
Đức GM Barnabas Garcia Cezon Khang, OP (1865-1880)
Đức GM Valentino Berrio Ochoa Vinh, OP (1858-1861)
Đức GM Melchior San Pedro Xuyên, OP (1857-1858)
Đức GM Joseph Diaz Sanjurjo An, OP (1852-1857)
Đức GM Domingo Marti Gia, OP (1848-1852)

Tổng Đại Diện:
Lm F.X. Phạm Hoan Đạo

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 31-3-2008)

Số Linh Mục: 224
Số Chủng Sinh: 39
Số Chủng Sinh Dự Bị: 124
Số Nữ Tu: 589
Số Giáo lý viên: 3,255

TÒA GIÁM MỤC BÙI CHU
Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường
Tỉnh Nam Định
Tel: [84)-(0350)-886-118

tgmbc@hn.vnn.vn

Hình Nhà Thờ Chính Tòa Bùi Chu
Lễ truyền chức tại Bùi Chu 09/6/2007
Chân Dung Linh Mục VN: Cha Giuse Maria Hoàng Gia Huệ
Chân Dung Linh Mục VN: Đức Ông Gioan Maria Trần Văn Hiến Minh